VOP


Prevádzkovateľom internetového obchodu ŠMRNC (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.smrnc.store (ďalej len „internetová doména”) je:

 • Dominika Crhová
 • Sídlo: Dunajská Lužná, Smreková 5, 900 42 Dunajská Lužná
 • IČO/DIČ: 47 724 366 / 107 813 1208
 • tel: +421 908 435 992, +421 915 538 362
 • e-mail: smrnc.space@gmail.com


(ďalej len „spoločnosť Dominika Crhová“)

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúcim je spoločnosť Dominika Crhová, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar a služby.

1.2. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.

1.3. Tovarom sa rozumie tovar alebo služby vrátane vstupeniek na kurzy a podujatia, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode.

 1. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne www.smrnc.store

2.2. Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.

2.3. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
​a) vlastnostiach tovaru;
​b) ​celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

2.4. Po odoslaní objednávky sa táto objednávka zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:
a) ​potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare (potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie ;

2.5. ​Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.

 1. Ceny

3.1. Predávajúci nie je platiteľ DPH.

3.2. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v e-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

 1. Platby

4.1. Platiť za tovar môže zákazník nasledovne:
a) dobierkou


b) formou bezpečnej platobnej brány ​PayPal umožňuje klientom ktorejkoľvek banky doma i v zahraničí, vlastniacim platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International platiť online.

c) online platba kartou


4.2. ​Platba je možná iba v mene EUR.

 1. Dodacie podmienky

5.1. Tovar bude pripravený na prevzatie ihneď po informovaní e-mailom alebo SMS správou, spravidla do 24 hodín, alebo v termíne stanovenom v informačnom e- maile.

 1. Doručenie tovaru

6.1. Zákazník si môže prevziať tovar nasledovne:
​a) osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Heydukova 29, 851 08 Bratislava

​b) ​prostredníctvom Slovenskej pošty

            Poštovné a balné prostredníctvom slovenskej pošty je 3,98 Eur.

6.3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

6.4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

6.5. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 1. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

7.1. Zákazník je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:


a) ​uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
​b) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
c) ​kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
d) ​kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
​e) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie.

7.3. Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené suma tovaru bez nákladov na dopravu. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.4. Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru na prevádzku znáša zákazník.

7.5. Ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

7.6. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
​b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) ​predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
d) ​poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (toto zahŕňa predovšetkým vstupenky na kurz, event alebo inú akciu).

7.7. V prípade zakúpenia vstupeniek na kurzy alebo iného podujatia, je predávajúci povinný informovať zákazníka bezodkladne o zrušení kurzu alebo iného podujatia na profile na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/Smrnc) alebo na internetovej stránke www.smrnc.store, prípadne emailom alebo telefonicky, ak je takýto kontakt na zákazníka dostupný. Zákazník má právo uplatniť zaplatené peniaze na inom kurze alebo inom podujatí, ktoré mu SMRNC ponúkne, prípadne má právo na vrátenie plnej sumy, ktorú zákazník uhradil.

 1. Ostatné ustanovenia


8.1. ​Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
8.2. ​Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.3. ​Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.4. ​Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
8.5. ​Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2021